ALKA design Parket
2010
KvK 14091136

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Verkoper:
Diegene die vloerbedekkend materiaal te koop aanbiedt,alsmede diegene die vloerbedekkend materiaal legt en/of onderhoudt.

Wederpartij/koper:
diegene die met verkoper een koopovereenkomst/ orderbevestiging sluit. Vloerbedekkend materiaal:
parket en/of andere soortgelijke houten vloeren,laminaat. Overeenkomst:
al naar gelang van toepassing is, een koopovereenkomst,orderbevestiging of offerte. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW.

ARTIKEL 2: GELDIGHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene leverings- voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en wederpartij/ koper,wanneer verkoper deze algemene voorwaarden bij of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan wederpartij/ koper heeft overhandigd hetzij persoonlijk dan wel per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 3: OFFERTES
Door verkoper op verzoek van wederpartij/ koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van twéé maanden na dagtekening vermeldt op verstrekte offertes. Op overeenkomst zal levertijd van gevraagde diensten aan wederpartij/ koper bekend worden gemaakt met in achting houdend van op voorraad leverbare materialen of wachttijden van levering van leveranciers.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMST OF ANNULERING OVEREENKOMST
De koopovereenkomst/ orderbevestiging komt tot stand doordat wederpartij/ koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met de mondeling dan wel schriftelijk uitgebrachte offerte en wederpartij/ koper het door verkoper opgemaakte document heeft ondertekend.
Wederpartij/ koper kan indien deze besluit niet over te gaan tot uitvoering van opdracht zoals beschreven op koopovereenkomst/ orderbevestiging deze binnen 7 dagen na ondertekening van koopovereenkomst/ orderbevestiging , schriftelijk te kennen geven deze overeenkomst niet tot stand te willen doen komen. Wederpartij/ koper verklaart bij ondertekening van koopovereenkomst/ orderbevestiging de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en kennis heeft van de inhoud hiervan en verantwoordelijk zal worden gesteld voor gemaakte kosten (artikel 12)

ARTIKEL 5: KLEUR- EN STRUCTUURAFWIJKINGEN
In de koopovereenkomst wordt het te gebruiken ,(hout)soort, merk etc. vermeld van het vloerbedekkend materiaal.
Verkoper wijst wederpartij/ koper erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van het ene vloermateriaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander vloermateriaal. Lichtinval kan verkleuring van een met vloerbedekkend materiaal beklede vloer tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken wijzigt de kleur en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.

ARTIKEL 6: OVERMACHT
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, Verkoper is verplicht wederpartij/ koper tijdig schriftelijk dan wel telefonisch danwel per e- mail in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht, waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeldt. Indien mogelijk deelt verkoper tevens mede of de overmacht blijvend is, dan wel tijdelijk. Is er sprake van tijdelijke overmacht, dan deelt verkoper tevens mede, indien mogelijk, wanneer aan die overmachts toestand een einde komt. Bij blijvende overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat door wederpartij/ koper aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt.
Nadat verkoper een dergelijke mededeling heeft gedaan en de overmachts toestand zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren, heeft wederpartij/ koper de keuze om:
– hetzij akkoord te gaan met levering, nadat de bovenvermelde overmachts toestand voor verkoper heeft opgehouden te bestaan;
– de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat wederpartij/ koper van verkoper een schadevergoeding kan vorderen.

ARTIKEL 7: BETALING
Betaling geschiedde te allen tijde contant hetzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en indien dit vermeldt staat op koopovereenkomst/ orderbevestiging.
Betaling van te leveren vloerbedekkend materiaal dient te geschieden bij vooruitbetaling (tot maximaal 50% van het factuurbedrag) dan wel aan de chauffeur bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Blijft betaling ondanks ingebrekestelling en sommatie om alsnog binnen de 8 dagen te betalen achterwege en dient verkoper de vordering uit handen te geven, dan is wederpartij/ koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die door verkoper moeten worden gemaakt om de vordering te incasseren. Deze kosten bedragen minimaal € 100,- en maximaal 30% van het door wederpartij/ koper verschuldigde bedrag.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij/ koper

ARTIKEL 8: VERKOPER BLIJFT EIGENAAR TOT ER BETAALD IS
Tot het moment dat volledige betaling door wederpartij/koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde vloerbedekkend materiaal eigendom van verkoper.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
Indien door onvoorziene oorzaken niet aan de wensen voldaan kan worden van de wederpartij/ koper dan dient de wederpartij/ koper de verkoper in de gelegenheid te stellen om een gelijkwaardig , reëel en gegarandeerd product te leveren als alternatief. Indien hieraan door verkoper niet voldaan kan worden door omstandigheden of indien geen vervangend gelijkwaardig reëel en gegarandeerd alternatief aanwezig is dan kan de overeenkomst door zowel wederpartij/ koper als verkoper ontbonden worden zonder dat er aanspraak op schadeverhaling is door wederpartij/ koper. Verkoper is verplicht om alle mogelijkheden tot alternatief product aan wederpartij/ koper aan te bieden. Indien wederpartij/ koper niet akkoord wenst te gaan kan verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verwondingen opgelopen door wederpartij/ koper bij uitpakken , vervoeren, of verwerken van vloerdekkende delen verstrekt door verkoper. Houten vloerdelen kunnen, hoe zorgvuldig ook geschaafd en afgewerkt, splinters bevatten, welke verwondingen kunnen veroorzaken. Wederpartij/ koper dient zich voor dergelijke verwondingen in te dekken door beschermend materiaal te dragen of te gebruiken. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Indien er geboord moet worden t.b.v. bevestiging profielen, plinten etc. zal vooraf aan wederpartij/ koper toestemming worden gevraagd en zal wederpartij/ koper de verkoper wijzen op aanwezigheid van leidingen etc.
Wederpartij/ koper kan verkoper niet aansprakelijk stellen indien er schade wordt toegebracht door het boren in vloeren, wanden en/ of plafonds aan leidingen van welke aard dan ook en kan derhalve vergoeding voor herstel schade niet verhalen op verkoper.

ARTIKEL 10: GARANTIE
Verkoper garandeert het door hem geleverde product door de wederpartij/ koper uitgekozen met in acht name van afwijkingen welke kunnen ontstaan,met de onder voorbehoud in artikel 5 genoemde punten.

Als vloerbedekkend materiaal, nadat het door wederpartij/ koper is gelegd, materiaalfouten zou vertonen,dan geldt er een garantie termijn van één jaar tegen optredende materiaalfouten. Wederpartij/ koper dient, indien hij het vloerbedekkend materiaal zelf legt of zelf opdracht geeft door hem gekocht vloerbedekkend materiaal te leggen, de door of vanwege verkoper meegeleverde behandelings-, leg-,afwerk- en onderhoudsinstructies stipt te hanteren; bij gebreke hiervan kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

ARTIKEL 11: KLACHTEN
Wederpartij/ koper is verplicht het geleverde vloermateriaal bij aflevering grondig op materiaalfouten te inspecteren en doet er verstandig aan om bij twijfel verkoper direct te informeren. In ieder geval dient wederpartij/ koper onder die omstandigheden niet tot het leggen van het vloermateriaal over te gaan, omdat hij anders grote kans loopt buiten de garantieregeling te vallen. Wederpartij/ koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor, dan is wederpartij koper verplicht om binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, verkoper daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 12: ANNULEREN
Indien wederpartij/ koper nadat overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren kan dit tot uiterlijk binnen 7 dagen na ondertekening van deze overeenkomst danwel nadat deze termijn van 7 dagen verstreken is 6 weken vóór de geplande afleverdatum ontbinden op gronden die wederpartij/ koper, als hij dat niet wil, niet aan verkoper kenbaar hoeft te maken Dit behoort wel middels aangetekend schrijven te geschieden.
Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt (verkoopkosten, orderbehandelingskosten, administratiekosten, transportkosten) is het onder die omstandigheden redelijk dat wederpartij/ koper die kosten aan verkoper vergoedt. Eveneens wordt er minimaal 15 % en max 30 % van het order bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht aan wederpartij/ koper en indien er inmiddels materiaal kosten gemaakt zijn worden ook deze in rekening gebracht incl BTW.

ARTIKEL 13: VOORWAARDEN VLOEREN LEGGEN
Verkoper is niet verplicht eerder met de werkzaamheden te beginnen, dan nadat hem is gebleken dat de ondervloer in de ruimste zin des woords (dus inclusief balklagen, leidingen, etc.) in een zodanige staat verkeert en van zodanige constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht. Zonodig kan verkoper wederpartij/ koper hiervoor de nodige aanwijzingen geven. Wederpartij/ koper dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar de houten vloer moet worden gelegd, droog en afgesloten is. Indien bij aanvang der werkzaamheden blijkt dat de ondergrond te vochtig is om het vloermateriaal aan te brengen dan zal verkoper het vloermateriaal niet aanbrengen. Indien door verkoper wordt geconstateerd dat het op grond van een te hoog vochtigheidsgehalte niet verantwoord is de vloer aan te brengen dan zal in overleg met wederpartij/ koper een nieuwe termijn worden vastgesteld waarop de vloer zal worden gelegd. Het spreekt voor zich dat wederpartij/ koper hierbij rekening zal dienen te houden met de door verkoper opgestelde planning in diens eigen bedrijfsvoering en dat geen onredelijke eisen kunnen worden gesteld. De kosten van eventueel stroomverbruik, dat noodzakelijk is ten behoeve van het leggen van de vloer en de kosten van voor en tijdens het leggen noodzakelijke verwarming, zijn voor rekening van wederpartij/ koper. Wederpartij/ koper verbindt zich alle instructies op te volgen die verkoper hem geeft ter verkrijging van een goed resultaat van het legwerk. Deze instructies kunnen onder meer betrekking hebben op de verwarming, ventilatie en verlichting.

ARTIKEL 14: EXTRA KOSTEN
Kunnen ontstaan indien:
– de ondervloer vlak gemaakt moet worden ( geëgaliseerd) en luiken of uitsparingen in de vloer moeten worden gemaakt;
– afgewerkte vloeren moeten worden afgedekt;
– ruimten moeten worden ontruimd, meubelen moeten worden versjouwd, bestaande vloerbedekking moet worden opgenomen, materiaal en gereedschap naar andere verdieping moet worden getransporteerd;
– nog andere werkzaamheden dan die welke tot de uitvoering van de overeenkomst behoren, door of namens wederpartij/ koper aan verkoper gedurende de duur van het werk worden opgedragen;
– legafval zoals zaagsel, stof, lijmemmers worden zonodig bij wederpartij/ koper achtergelaten. Verkoper zal wederpartij/ koper hiervan steeds, zo mogelijk vooraf, in kennis stellen.

ARTIKEL 15: GARANTIE OP GELEGDE VLOEREN
Voor materiaalfouten en leggebreken geldt een garantie termijn van 1 jaar. Inzake verborgen bij aflevering niet zichtbare gebreken die niet zijn ontstaan tengevolge van verkeerd gebruik , natuurlijke gebruiks- slijtage en / of vocht geldt een garantie termijn van één jaar.
Materiaalfouten en leggebreken zullen zich normaliter ruimschoots binnen één jaar manifesteren. Indien door wederpartij/ koper aanspraak op garantie wordt gemaakt, moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen. Indien wederpartij/ koper niet bereid is dan wel niet in staat is om zijnerzijds de in zijn invloedssfeer liggende oorzaken weg te nemen, die hebben geleid tot leggebreken of volgens schriftelijke mededeling van verkoper naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot leggebreken, dan vervalt de garantieverplichting van verkoper daarvoor. De garantie tegen leggebreken geldt niet indien de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen, zoals:
– onjuiste samenstelling van de ondervloer, indien deze tenminste niet door verkoper is aangebracht;
– vlak onder of in de ondervloer onzichtbaar aangebrachte leidingen;
– sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimten; – constructiefouten in het gebouw.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID VERKOPER
Verkoper aanvaardt de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade bij het uitvoeren der overeen gekomen werkzaamheden, toegebracht aan personen of zaken. Met betrekking tot het verplaatsen van meubilair en andere roerende zaken, nodig om de vloer te kunnen leggen of renoveren tot welke handelingen koper hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend toestemming heeft gegeven, wordt echter alle aansprakelijkheid uitgesloten c.q. vrijwaart wederpartij/ koper verkoper en zijn personeel tegen alle aanspraken van derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld van verkoper of diens personeel. Het lakken van de vloer kan alleen met succes plaatsvinden in een stofvrije ruimte. Een 100% stofvrije ruimte bestaat echter niet en zodoende kan het altijd voorkomen, dat ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van verkoper wordt betracht, zich niettemin kleine stofdeeltjes in de lak vastzetten. Dit euvel is inherent aan het lakken van vloeren.

ARTIKEL 17: HET ONDERHOUD VAN VLOEREN
Indien de vloer door verkoper, in opdracht van koper, moet worden afgewerkt met inkleur olie, hard- wax olie,beits, lak of 2 componenten lak, dient wederpartij/ koper, nadat het eerder genoemde afwerkingen hebben plaatsgevonden, de ruimte absoluut niet te betreden, geen deuren of ramen te openen tot het moment dat de eerder genoemde afwerkingen zijn gedroogd of uitgehard, welk moment door verkoper wordt aangegeven.Verkoper is niet aansprakelijk voor de keuze van de koper.

ARTIKEL 18: WELK RECHT IS VAN TOEPASSING
Op alle overeenkomsten tussenwederpartij/ koper en verkoper is alleen het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 19: DEPOT
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde leveringsvoorwaarde bij kvk. Maastricht.